+27 83 629-7690 henrypool7@gmail.com

Hennie Pienaar posted this prayer on Landbou Sosiaal. I’d like to share it, it’s a prayer from my heart too!

My Jesus, My God, My King, My Lord, My Master, My Rabbi, My Physician, My Caregiver, My own Abba Father:

In these early hours of the morning that the thief considers his time to steal, rob, murder and destroy, I come in prayer, to you my God, and I ask you with faith and confidence to send legions and legions of Angels to every dear farmer, his family, his workers, his fields and his livestock. Make them invisible to the enemy, the thieves, and the murderers. Please intervene miraculously so that every single satanic child will flee and realize that the Supernatural is in charge. Make every farmer sleep quietly because there is a long day ahead. Please protect every dear child of You, hear my prayer Lord, hear my prayer!

I plead with you to take control of South Africa, I ask you to rule this country, I plead with You Lord to give this country back to us, Your children. I beg of You to let prosper South Africa again. I beg of You to give us leaders and a government who seek You, who put You first, who will glorify Your name again! May your Word rule in our schools, factories, businesses, and families! This country is perishing, and only You and You alone have the power, the authority to take control and save us from the enemy!

We know that with You on our side we can overcome any storm, but without You we will drown. I beg of You Lord, my God, please don’t leave us or forsake us, don’t leave us alone, keep us from being in the hand of evil any longer! I’m interceding with You this morning, for my country, my birth ground, the country that my great parents, grandparents, and my parents built with sweat and tears, where my children were born in and where we must rule as heirs and continue to live in You again.

I praise you Father, I honor you, I worship you, there is no other God but you. I will only be able to have peace in my heart and soul once I know that South Africa has turned to you again. Therefore, I turn to You and ask with a heart full of faith and hope and love that you will please hear and answer our prayer, that You will hear and answer my heart’s desire. Thank You Father, thank You and thank You again for hearing our prayer. All honor to You in the Highest Heavens and on Earth! This is my prayer in the name above all names, Jesus of Nazareth. Amen and Amen

I ask again that everyone prays with me and will share this prayer, copy and paste so that we can approach all people together in prayer to our Father. Amen
(I am sending on. Let’s all pray together)

 

 

Hennie Pienaar het op Landbou Sosiaal hierdie gebed geplaas. Ek deel graag, dit is n gebed uit my hart ook!

My Jesus, my God, my Koning, my Heer, my Meester, Rabbi, my Geneesheer, my Versorger, my eie eie Abba Vader, in hierdie vroeë oggend-ure wat die dief as sy werksure beskou, sy tyd om te moor, te roof, te steel en te verwoes,  tree ek in gebed tot U my God en ek vra U met geloof en vertroue dat U legioene en legioene Engele sal stuur om elke liewe boer op elke liewe plaas te beskerm, sy familie, sy werkers, sy vee, sy landerye, sy lewende hawe. Maak hulle onsigbaar vir die vyand, die dief, die moordenaars. Tree U in Vader sodat elke enkele satanskind op vlug sal slaan, dat hulle sal besef die Bo-Natuurlike is in beheer. So ook elke burger wat rustig slaap in hierdie oggend-ure omdat daar n lang dag voorlê, beskerm elke liewe kind van U Vader, hoor my gebed Here, hoor my gebed!

Ek pleit by U om weer beheer oor Suid-Afrika te neem, ek vra U om hierdie land te regeer, ek pleit by U Here om hierdie land terug te gee aan ons, U kinders. Ek vra U om Suid-Afrika weer voorspoedig te maak. Ek smeek U my God gee vir ons leiers en n regering wat U raadpleeg, wat U heel eerste stel, wat U Naam weer sal verheerlik! Gee dat U weer in ons skole en werke en besighede en gesinne sal heers! Hierdie land is besig om te vergaan en net U en U alleen het die mag en die krag, die outoriteit om beheer te neem en ons van die vyand te red! Met U loop ons n bende storm my God, maar sonder U in beheer gaan ons ten gronde!

Ek smeek U Here, my God, moet ons asseblief nie begewe of verlaat nie, moet ons nie alleen laat nie, keer dat ons nie langer in die hand van die bose sal wees nie! Ek tree vanoggend in my God, vir my land, my geboorte grond, die land waar my groot ouers, oupas en oumas, my ouers en hulle ouers in die sweet van hul aangesig gebou het, waar my kinders in gebore is en waar ons as erfgename moet heers sodat ons weer in U mag kan voortbestaan. Ek loof U Vader, ek eer U, ek aanbid U, daar is geen ander God behalwe U nie. Ek sal eers weer vrede in my hart en siel kan hê as ek weet dat Suid-Afrika na U toe terug gekeer het – daarom my God draai ek na U toe en vra ek met n hart vol geloof en hoop en liefde dat U ons sondaar kinders asseblief genadig sal wees, dat U my hartsgebed sal hoor en verhoor. Dankie Vader, dankie dankie en nogmaals dankie daarvoor. Alle eer aan U in die Hoogste Hemele en op Aarde n welbehae! Dit is my gebed in die Naam bo alle name, Jesus van Nasaret. Amen en Amen

Ek vra dat elkeen saam met my intree en bid, hierdie gebed sal share, sal copy en paste sodat ons hele volk saam in gebed tot ons Vader kan nader. Amen

(Ek stuur aan. Kom ons almal bid saam)